شركت حمل ونقل داخلي توسكاترابرخراسان درسال 1347شمسي درمكان فعلي خود احداث و درسال 1352 شمسي رسمأ تحت عنوان موسسه باربری مسروری شروع به كارنموده و درسال 1378  شمسي از مؤسسه به شركت با شماره ثبت 870 تغييريافت. اين شركت به عنوان سومين شركت حمل ونقل شهرستان بيش از50 سال سابقه در امر حمل ونقل دارد.


مساحت كل شركت 7500 مترمربع بوده كه شامل 200 متر دفتركار، 100 متر خوابگاه رانندگان، 1000 مترسوله ،500 متر انبار جهت نگهداري بار و 5500 متر پاركينگ اختصاصي ميباشد.

فعاليت ونگهباني شبانه روزي ، پوشش حمايتي بيمه ازمحموله و پروانه فعاليت درجه يك درتمام محدوده شهرستان  بخشي از خدمات اين شركت است.

عمده محموله هاي حمل شده توسط اين شركت عبارتنداز: تجاري (زيره، تخمه، پنبه، پشم) صنعتي (الكتروموتور، كابل، آجر) كشاورزي (گندم، هندوانه، فلفل، شكر) و... ميباشد. آرزوي ما رضايت مشتريان وهدف ما بهبود خدمات است.